A Continent Utazási Iroda általános szerződési feltételei

1. A Continent Utazási Iroda Bt. (továbbiakban: Continent) 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 21. Tel/.szám: 66/442 145,fax: 66/453 678,  30/ 899 6593,ügyeleti szám: 30/935 7985, e-mail:

MKEH engedélyszáma R-00812/1993/1999, adószám 208-47317-204, bejegyezve a gyulai Cégbíróságon: Cg. 04-06-002321 számon. A vagyoni biztosíték kezelője a Colonnade Insurance S.A., 1134 Budapest,Váci út 23-27.  A vagyoni letét összege a 2024. évre – külföldi utazásokra 7.000.000 HUF azaz Hétmillió forint, – belföldi utazásokra 500.000 HUF, azaz Ötszázezer forint. Jelen szerződésben továbbiakban Continent) által szervezett utazásokra vonatkozóan jött létre egyrészről a Continent, másrészről pedig alulírott utas (-ok) között az alábbi feltételekkel:

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában az utazásszervező által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254. – továbbiakban: PTK) vonatkozó előírásai, az utazási szerződésekre vonatkozó 472/2017(XII.28.) Korm. rendelet előírásaiban, illetve a jelen szerződésben foglaltak az irányadók.

3. Az utazás megrendelésével, illetve a jelentkezés nyilvántartásba vételével létrejön az utas és Continent között az R. szerinti utazási szerződés. Ha a Continent jelentkezést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha Continent az utast, jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Ezen értesítésig az utas jelentkezését bármikor visszavonhatja és a Continent a befizetett előleget visszafizeti.

4. Az utazás időtartamát, az egyes rész-szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díj összegét a Continent által közzétett tájékoztató (programfüzet, szóróanyag stb.) tartalmazza. A közzétett adatok esetleges változásáról a Continent írásban értesíti az utast.

5. A részvételi díj az utazási iroda meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Continent eljárási díját, valamint az általános forgalmi adót tartalmazza.

6. A részvételi díj egy összegben, vagy oly módon is megfizethető, hogy az utas a részvételi díj 40 %-át kitevő előleget fizeti meg az utazási szerződés megkötésekor, majd külön felhívás nélkül, legkésőbb az utazás megkezdése előtti 35. napon köteles az utas – a még hátralékos teljes díjat- megfizetni. Amennyiben az utazási szerződés az utazás megkezdésétől számított 35. napon belül kerül megkötésre, úgy a díj teljes összegében az utazási szerződés megkötésekor esedékes. A saját szervezésű utak irányárai Eur-ban kalkuláltak és a teljes összeg rendezésekor – az aktuális OTP Eur Ft-eladási árfolyamon számolandók és Ft-ban fizetendők! A Ft-ban feltüntetett árak  385 Ft árfolyamig érvényesek! (esetleges árfolyampótlék!)

7. Ha jelen jogviszony kapcsán az utas nem személyesen jár el, úgy a képviseletében közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolt képviselője járhat el.

8. Bel- és külföldi hatósági árváltozás, a fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt az irányár a forint infláció mértékét követi, ezért a Continent legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 10%-ot meghaladja, az Utas az erről kapott értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől. Continent fenntartja a meghirdetett szolgáltatásokra vonatkozóan az azonos kategórián belüli változtatás és a programok sorrendjének megváltoztatási jogát.

9. Az utas köteles az utazáshoz szükséges dokumentumokat beszerezni (útlevél, vízum), köteles továbbá az utazásra vonatkozó mindenkori szabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizaszabályok, egészségügyi előírások) betartani. Ezek elmulasztásából eredő következmények, többletköltségek, károk az utast terhelik.

Az utasnak az utazással érintett országok úti okmány előírásait, továbbá az utazással összefüggő egészségügyi előírásokat kell betartania az utazás során. Ezek aktuális leírását megtalálja a continent.hu weboldal Hasznos infók menüpont, Tanácsok országonként almenüjében.

10. A Continent az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtti 20. napig a befizetett biztosíték visszafizetése mellett kártérítési kötelezettség nélkül a szerződéstől elállhat. A legkisebb tervezett minimális utaslétszám 35 fő, mely létszámmal a saját szervezésű autóbuszos útjainkat tudjuk indítani.

11. Közlekedési akadályokból felmerülő többletköltségek az utast terhelik.

12. a./ Saját szervezésű útjainknál az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt 60 nappal írásban elállhat, ha az elállás a Continenthez igazoltan megérkezik. Ha az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt 60 napon belül belül saját érdekkörében felmerült okból eláll, az irányár 10%-a fizetendő. 35 napon belül a Continent kártalanítást igényel, melynek mértéke az irányár 100%-a. Kivéve a partner irodák útjait, melyeknél a két iroda szerződése és adatkezelési szabályzata együttesen érvényes utasainkra.

b./ Ha az utas online repülőjegyet vásárol irodánk weblapjáról – a foglalással egyidejűleg – a kiválasztott légitársasággal,, partner irodával áll szerződésben.

A jegy kiállítása után a kötbér a részvételi díj 100%-a, betegség és vis major esetén is, ez a kötbér az irodában vásárolt repülőjegyek esetén is 100%!

13. a./ A Continent felel az utazási szerződés nem teljesítéséért, vagy a hibás teljesítésből eredő károkért kivéve, ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítése sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen a 2. pontban megjelöltek szerint.

b./ Continent nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

c./ Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. Harmadik személy által okozott kárért a Continent Utazási Irodát semminemű felelősség nem terheli.

d./ Amennyiben az utazást vis maior, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az iroda felelősséget nem tud vállalni, és az ez okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik.

e./ A Continent köteles a tőle elvárható maximális segítséget nyújtani az utasnak abban az esetben, ha az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Continent a kellő gondosság mellett sem láthatta előre, illetve nem volt képes elhárítani, vagy vis major esete következett be.

f./ Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a repülős utaknál a légitársaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól eltérhetnek, szükség esetén repülőgéptípus- vagy repülőgép társaság- cserére sor kerülhet. Poggyász szállítására a repülőgépen a légitársaságok előírásai érvényesek. Autóbuszon a csomag korlátozás 18 kg/fő, a többlet súlyt nem szállítják el buszos partnereink.

g./ Saját szervezésű buszos útjainkon partner buszos cégeket veszünk igénybe. A buszok nyugati típusú, komfortos, légkondicionált, 49+2 férőhelyesek, biztonsági övvel ellátottak, melyek használata kötelező. A férőhelyek száma az utaslétszám függvényében változhat. A szerződött buszos partnereink a – velük kötött szerződésünk alapján – közvetlen anyagi felelősséggel tartoznak az utasoknak az autóbusz esetleges meghibásodása, ennek következményei miatt, valamint a busz zárt csomagteréből ellopott csomagokért.

h./ Közlekedési vállalkozások – vállalatok késése, szolgáltatásai elmaradása esetén a további szolgáltatások elmaradásáért Continent Utazási Irodát felelősség nem terheli.

i./ Az utas az utazási szolgáltatással kapcsolatos kifogásait a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazási vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni és a szükséges intézkedéseket megtenni. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas az utazási irodát köteles tájékoztatni, az utazási vállalkozó ügyeleti telefonszámán.

14. Az utas poggyászának őriztetéséről, felügyeletéről – az utazás során és várakozóhelyeken – az utas gondoskodik. Az utastérben hagyott vagyontárgyakért a Continent nem vállal felelősséget! A Continent az utasok betegség-baleset-poggyász biztosítását – a Colonnade Insurance SA. biztosító fedezi, ezen túlmenően nem tartozik semminemű felelősséggel. A Continent a biztosító tájékoztatóját, szabályzatát az utasok rendelkezésére bocsájtja, weboldalaikon megtekinthetők, az irodában átvehetők.

15. Continent – a weboldalán, programfüzetében, kiadványaiban, hirdetéseiben előforduló – esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

16. Az utas a részvételi díj megfizetésével egyidejűleg megköti a Continent Utazási Irodánál  a Colonnade Insurance SA. betegség-, baleset-poggyászbiztosítását.

17. A Continent rögzíti, hogy abban a nem várt esetben, ha az utasok hazaszállítására vonatkozó kötelezettségének, vagy előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az utas közvetlenül a Colonnade Insurance S.A. biztosítóhoz fordulhat, ezen túlmenően a Continent Utazási Irodát és személyi felelősét nem terheli semminemű fizetési kötelezettség.

18. A Continent által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában a felek alávetik magukat a Békéscsabai Járásbíróság kizárólagos illetékességének és hatáskörének.

19. Az utas kijelenti, hogy a Continent utazási szerződésében foglaltakat (így a tájékoztatót, árkalkulációt, szolgáltatásokat, utazási feltételeket) az ország információkat, adatvédelmi tájékoztatót, biztosítási feltételeket – mindenre kiterjedően megismerte, megértette és elfogadta, átvette és a szerződést ezek után írja alá. Az utas kijelenti, hogy az útra vonatkozó utazási feltételeket átvette és elfogadja. Az utas nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében, vagy adóalanyként, de a saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe.

…………………………………………………………………………………………………

utas aláírása

Békéscsaba, 2024. ………………………………hó ………… nap