Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése: Continent Utazási Iroda Bt. (továbbiakban: Continent)

Rövid név: Continent Bt.
Adatkezelő székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 21.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 04-06002321
Bejegyző Bíróság: Gyulai Bíróság, mint Cégbíróság
Adatkezelő weboldala: www.continent.hu
Adószám: 20847317-2-04
Nyilvántartásba vételi száma: R-0812/93/98
Adatkezelő képviselője: Gábriel Gézáné Juhász Eta
E-mail:

A Continent online és offline értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítése céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, a hatályos jogszabályok alapján – meghatározott jogszabályok és elvárások szerint.

Az Adatkezelési tájékoztató az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült, mely módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, ezek a www.continent.hu weblapon folyamatosan elérhetők, megtekinthetők, illetve átvehetők az irodában.

A Continent, mint utazásszervező által a közzétett szolgáltatások megrendelése, illetve igénybevétele esetén – személyes adataik továbbításra kerülnek, a teljesítésben közreműködő szolgáltatók és szolgáltatások függvényében. (külföldi partner utazási irodák, lefoglalt szállások, a szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató vagy légitársaság, az ügyfél által megkötött biztosítás biztosító társasága, az ügyfél által megrendelt egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltatók) felé. A Continent, mint utazásközvetítő közreműködésével más utazásszervezők szolgáltatásaira adott megrendelések és szerződések esetében a Continent, mint utazásközvetítő az ügyelek személyes adatait továbbítja az utazásszervező felé.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az utas adatok valódiságáért és az utas adatinak kezeléséhez adott hozzájárulás beszerzéséért – a szolgáltatásra szerződést kötő szerződőt terheli a felelősség.

A Continent a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai, biztonsági és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát szolgálja. Az adatkezeléshez és adattovábbításhoz adott hozzájárulás az Infotv. 6.§ (6) bekezdés alapján vélelmezhető minden olyan esetben, amikor az eljárás az érintett kérelmére indul (pl. valamely utazási szolgáltatás megrendelése). A Continent csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél (megrendelés) megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Continent Internetes hírlevelére, az utazási ajánlatokra való jelentkezés (személyes megrendelés, e-mailen megrendelés) során, a regisztrálásra adatokat kér be az utazási szolgáltatásokat igénybe venni kívánó magán-személyektől.

Ezek az adatok az utazási szolgáltatás megrendelésekor:
– Megrendelő és az utasok nevei,
– Születési időpontok,
– Állampolgárság,
– Megrendelő(k) elérhetőségi telefonszáma,
– E-mail címe,
– Számlázási címe,
– Útlevélszámok, Útlevelek érvényességi ideje, Kiállító ország.

Az adatok megismerésére jogosult – lehetséges – adatkezelők:

Tájékoztatjuk megrendelőinket, hogy a Continent, mint Utazásszervező és Utazásközvetítőnél megrendelt szolgáltatások megrendelése, illetve igénybe vétele esetén személyes adataik továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében közreműködő- a szolgáltatás megrendelésénél megjelölt- szolgáltatók részére. (pl. utazásszervező, szálloda, közreműködő légitársaság, közlekedési szolgáltató, a megrendelő által megkötött biztosítás biztosítótársasága, a megrendelő által megrendelt egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltató felé).

A Continent adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
– 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
– 2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
– 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet – az utazási szerződésről,
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)
– 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet – az utazásszervező és – közvetítő tevékenységről, valamint a

 – 2016/679/Európai Uniós rendeletről (GDPR)

Honlap látogatás

A www.continent.hu honlap látogatóinak adatai:

Az adatgyűjtés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat (Google Analytics).

 • Az érintettek köre: continent.hu weboldal látogatói
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A.§ (3) bekezdése.
 • A kezelt adatok köre: a honlap látogatás időpontja és időtartama.
 • Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 6 hónap.
 • Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a Continent ügyvezetője

Az érintettek jogai

A continent.hu oldal cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy a Continent és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktíválja azok fogadását a webböngészőjében. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 60 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani. A Continent honlapján az alábbi címeken elérhető szolgáltatók végeznek webanalitikai méréseket: www.google-analytics.com a Continent honlapján ún. webjelzők (Web beacons) kerülnek használatra.

Continent elektronikus hírlevél

Az adatgyűjtés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, utak ajánlatáról.

 • Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes feliratkozása, hozzájárulása
 • Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személy: a Continent ügyvezetője. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásáig.

Az adatok módosítását és törlését az alábbi módokon is lehet kezdeményezni:

– e-mail útján a címen
– telefonon a 06-30/9-357-985 számon
– levélben a Continent Utazási Iroda, 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 21. címen.

Telefonos megkeresés

Az érintettek köre: a Continent-et telefonon felkereső ügyfelei, és a Continent által telefonon megkeresett személyek. Az adatkezelés időtartama: a visszahívást igénylők megadott telefonszámai a visszahívást követően törlésre kerülnek. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Continent adott tevékenységet végző munkavállalói. A telefonbeszélgetések nem kerülnek rögzítésre.

Elektronikus üzenetek

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, (e-mail, web, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetések ellen a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart. A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalom magyarázatoknak. Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Continent által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.

Az adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (írásban) igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

A Continent személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A Continent az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítésé ért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Continent munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. A Continent adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a email címen.

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában választ ad. A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Continent a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Continent az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a Társaság elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Zárolás

A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információ k alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Törlés

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Társaság rendelkezésére. A Continent a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. A Continent az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4. A Kezelt személyes adatok köre

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):

„Név” „E-mail”

5. Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. Az érintett – jogorvoslati igényével, panaszával a NAIH-hoz fordulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1-391-1400; Fax: 06-1-391-1410

Az érintett jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A Continent alapul vételével a Békéscsabai Járásbíróság illetékes, de az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

LETÖLTÉS (pdf): Adatkezelési tájékoztató